tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego


tabliczka wskazująca odległość znaku informacyjnego od początku (końca) drogi lub pasa ruchu


tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo


tabliczka wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo


tabliczka wskazująca koniec miejsca przeznaczonego na postój


tabliczka wskazująca liczbę zakrętów


tabliczka wskazująca początek drogi krętej


tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze z pierwszeństwem)


tabliczka wskazująca układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze z pierwszeństwem)


rzeczywisty przebieg drogi z pierwsze-
ństwem przez skrzyżowanie (na drodze podporządk.)


prostopadły przebieg drogi z pierwszeń-
stwem oraz układ dróg podporządkowanych (na drodze podporządk.)
tabliczka wskazująca układ torów i drogi na przejeździe


tabl. wskaz. miejsce, w którym ruch pojazdów został kierowany na
tory tramwajowe


tabliczka wskazująca rzeczywistą wielkość spadku lub wzniesienia drogi


tabliczka wskazująca bocznicę kolejową lub tor o podobnym charakterze


tabliczka wskazująca przeprawę promową


tabliczka wskazująca podłużny uskok nawierzchni


tabliczka wskazująca odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein


tabliczka wskazująca miejsca częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce


tabliczka wskazująca miejsce częstych wyp. spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu


tabl. wskaz. miejsce wyj. poj. uprzywilejo-
wanych wskazanych na tabliczce


tabliczka wskazująca granicę państwa


tabliczka wskaz. nieoczekiwaną zmianę kier. ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce


tabliczka informująca o malowaniu znaków poziomych


tabliczka wskaz. długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje


tabliczka wsk. odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje


tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych


tabliczka wskazująca motocykle


tabl. wsk. sam. cięż., pojazdy spec., pojazdy używane do celów spec., o dop. masie całk. przekr. 3,5 t, oraz ciągniki sam.

tabliczka wskazująca ciągniki rolnicze

tabliczka wskazująca ciągniki rolnicze

tabliczka wskazująca pojazdy z przyczepą kempingową


tabliczka wskazująca autobusy


tabliczka wskazująca trolejbusy


tabliczka wskazująca pojazdy z materiałami niebezpiecznymi


tabliczka wskazująca pojazdy z materiałami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi


tabliczka wskazująca pojazdy z materiałami, które mogą skazić wodę


tabliczka wskazująca, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela


tabliczka wskazująca początek zakazu postoju lub zatrzymywania


tabliczka wskazująca kontynuację zakazu postoju lub zatrzymywania


tabliczka wskazująca odwołanie zakazu postoju lub zatrzymywania


tabliczka wskazująca, że zakaz postoju lub zatrzymywania dotyczy strony placu


tabl. wskaz., przejście dla pieszych jest szczeg. uczęszczane przez dzieci


tabliczka wskazująca, że za przejazd drogą pobierana jest opłata


tabl. informująca o miejscach dla poj. przewożących lub kierowanych przez os. niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się
tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni