REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, który prowadzony jest pod adresem www.efektar.pl.  reguluje warunki obowiązujące podczas składania Zamówień na Towary dostępne w niniejszym sklepie internetowym, zasady wysyłki zamówionych Towarów do Klienta, a także sposoby i terminy zapłaty, uprawnienia związane z odstąpieniem od umowy oraz zasady zwrotów i składania reklamacji.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem §9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).

3.  Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

4. Definicje zawarte w regulaminie oznaczają:

a. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

b. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

c. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

d. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

e. KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Konsumentem jest także Przedsiębiorca na prawach konsumenta.

f. PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA - osoba fizyczna prowadzącą działalność gospodarczą jeśli nabyła towar i w ten sposób zawarła umowę ze Sprzedawcą w celu bezpośrednio związanym z jej działalnością gospodarczą, ale w sytuacji gdy umowa ta nie posiada dla niego charakteru zawodowego w szczególności wynikającego z wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.

g. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

h. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

i. TOWAR – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

j. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

k. SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.efektar.pl.

l. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – EFEKTAR sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Technologiczna 16, 33-100 Tarnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS  0000464954 , NIP: 993 065 25 98, REGON: 122872665, adres poczty elektronicznej: sklep@efektar.pl, tel. 14 655 47 51, Kom: 608 696 446.

ł. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

m. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

n. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

o. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

p. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

§2 USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 

1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne:

a. Konto oraz Formularz Zamówienia Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Utwórz konto”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

b. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieokreślony. Usługobiorca może w każdym czasie bez podania przyczyny usunąć Konto.  W tym celu wysyła do Usługodawcy stosowne żądanie usunięcia konta, żądanie może wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@efektar.pl albo w wersji papierowej na adres: Efektar sp. z o.o ul. Technologiczna 16, 33-100 Tarnów.

c. Formularz Zamówienia – korzystanie z tej usługi rozpoczyna się z chwilą dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam i płacę”. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie. Ma ona charakter jednorazowy i zakończy się w momencie złożenia Zamówienia albo w momencie  wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia przez Usługobiorcę za jego pośrednictwem.

3. Wymagania techniczne, które są wymagane do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

4. Usługobiorca korzystający ze Sklepu Internetowego obowiązany jest do poszanowania dóbr osobistych, praw autorskich oraz własności intelektualnej Usługodawcy a także osób trzecich.

5. Usługobiorca ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz ma obowiązek korzystać ze Sklepu zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami.

6. Postępowania reklamacyjne dotyczące świadczenia Usług Elektronicznych:

a. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczenia Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Towaru, opisanej w §6 Regulaminu) Usługobiorca może składać: w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@efektar.pl albo pisemnie na adres: 33-100 Tarnów, Technologiczna 16.

b. Usługobiorca w opisie reklamacji przykładowo może podać:

- okoliczności wystąpienia zdarzenia, datę i rodzaj nieprawidłowości,

- dane kontaktowe oraz treść swojego żądania.

Zalecenia te mają jedynie formę przykładowych danych i nie mają charakteru obowiązkowego wpływającego na skuteczność złożonych reklamacji.

c. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

§3  WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

1. Do zawarcia umowy sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.

2. Na stronie Sklepu Internetowego ceny Towarów podane są w złotych polskich i zawierają podatki. W trakcie składania Zamówienia, a także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży, Klient jest informowany o łącznej cenie Produktu wraz z podatkami oraz o kosztach dostawy, a także o innych kosztach, a jeżeli nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia.

3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień

a. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym.

       b. Zamówienie  złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia.

       c. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

       d. Otrzymanie Zamówienia oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji Sprzedawca potwierdza poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej podany podczas składania Zamówienia.

4. Treść Umowy Sprzedaży jest utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 

§4  SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 

1. W Sklepie Internetowym Klient ma możliwość wybrać następujące sposoby płatności:

a.  Płatność gotówką  przy odbiorze przesyłki kurierskiej pobraniowej.

b. Płatność gotówką lub kartą przy odbiorze osobistym.

c. Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

d. Płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu Polcard.

2. Termin płatności:

a. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność przelewem tradycyjnym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

b. W przypadku, gdy Klient wybierze płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki albo płatności gotówką przy odbiorze osobistym, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

 

§5 KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

 

1. Dostawa Produktu jest realizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na wskazany przez Klienta adres dostawy wskazany podczas składania Zamówienia.

2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. O kosztach dostawy Produktu Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia oraz w momencie wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Dodatkowo Sprzedawca na stronie Sklepu Internetowego udostępnia informację o kosztach dostawy za Towar w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy.

3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta w siedzibie Sprzedawcy jest bezpłatny.

4.W Sklepie Internetowym Klient ma możliwość wybrać następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

a. Przesyłka kurierska,

b. Przesyłka kurierska pobraniowa,

c. Przesyłka paletowa.

d. Transport indywidualny.

5. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Technologiczna 16, 33-100 Tarnów – w Dni Robocze, w godzinach od 08:00 do 16:00.

6. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi od 3 do 5 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu został podany inny termin. W przypadku Produktów z różnymi terminami dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, nie może on jednak przekroczyć 30 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a. Jeżeli Klient wybrał płatność przelewem tradycyjnym – od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy.

b.  Jeżeli Klient wybrał płatność gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

7. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru w terminie od 3 do 5 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu podano inny termin. W przypadku Produktów z różnymi terminami gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, nie może on jednak przekroczyć 30 Dni Roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:

a.  Jeżeli Klient wybrał płatność przelewem tradycyjnym – od dnia zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy.

b.  Jeżeli Klient wybrał płatność gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

§6  REKLAMACJA PRODUKTU

 

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Konsumentowi Produkt wolny od wad.

2. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Konsumentowi Produktu zgodnego z umową.

3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Klienta będącego Konsumentem, jeżeli zakupiony przez niego Produkt jest niezgodny z umową. Do zgłoszonych przez Konsumenta reklamacji znajdują zastosowanie postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2020, poz. 287 z późn. zm.)

4. Reklamacje, można kierować pisemnie na adres:  Efektar sp. z o.o. ul. Technologiczna  16, 33-100 Tarnów lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@efektar.pl

5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Klienta składającego reklamację (imię, nazwisko, dane kontaktowe), wskazanie na czym polega niezgodność Towaru z Umową oraz treść żądania. W miarę możliwości, jeżeli Klient dołączy dokumentację fotograficzną, może ona ułatwić i przyspieszyć rozpatrzenie reklamacji.

6. Celem rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres siedziby Sprzedawcy.

7. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może żądać jego naprawy lub wymiany.

8. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za uzasadnioną, zwrot ceny i kosztów dostawy zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu.

9. W odniesieniu do Klienta, który nie jest jednocześnie Konsumentem, odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do kwoty, jaką Klient zapłacił za Produkt objęty reklamacją oraz kwoty stanowiącej równowartość kosztów dostawy, jeżeli przedmiotem reklamacji jest również dostawa.

10. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za uzasadnioną Klient niebędący Konsumentem otrzyma Towar wolny od wad albo otrzyma zwrot zapłaconej ceny Produktu.  W tym przypadku Sprzedawca wybiera sposób zaspokojenia roszczeń z tytułu reklamacji, natomiast ciężar dowodu, że Przedmiot reklamowany jest niezgodny z umową obciąża Klienta.

11. Reklamację, o której mowa w niniejszym paragrafie Sprzedawca jest obowiązany rozpatrzeć w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

12. Reklamację zgłoszoną przez Konsumenta Sprzedawca jest obowiązany rozpatrzeć w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

13. Informujemy że pod adresem:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (tzw. platforma ODR).

Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną (jest dostępna we wszystkich językach UE) stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z zawarcia internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Platforma umożliwia złożenie skargi dotyczącej towarów lub usług zakupionych przez Internet, zarówno w kraju, jak i za granicą.

14. W zakresie, o którym mowa w tym przepisie na równi z Konsumentem Sprzedawca traktuje Przedsiębiorcę na prawach konsumenta.

15. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

16. Jeżeli Sprzedawca stwierdzi  braki w reklamacji niezwłocznie wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania zgłoszenia przez Klienta.

 

§7  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 

1. W siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej znajdują się szczegółowe informacje o możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.

2. Informacje te znajdują się także pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

3. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

b. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

4. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.

5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

  

§8  WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY I MODYFIKACJI ZAMÓWIENIA

 

1. W przypadku, gdy zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane z powodu niedostępności Produktów objętych Zamówieniem, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta oraz niezwłocznie dokona zwrotu wszelkich otrzymanych płatności. Płatności zostaną zwrócone przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu,  nie wiążący się dla niego z dodatkowymi kosztami.

2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Zamówienia. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy wystarczy wysłać oświadczenie o odstąpieniu przed upływem 14 dniowego terminu.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na przykład: 

a. pisemnie na adres: ul. Technologiczna 16, 33-100 Tarnów;

b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@efektar.pl;

3. Konsument może skorzystać z wzoru formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu, nie jest to jednak obowiązkowe.

wzór formularza o odstąpieniu od umowy można pobrać klikając w poniższy link

Formularz o odstąpieniu od umowy

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

5. Sprzedawca zwróci Konsumentowi otrzymane płatności, w tym ceny Produktów oraz kosztów Dostawy. W odniesieniu do kosztu dostawy Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi tylko koszt zwykłego, najtańszego sposobu dostarczenia zamówienia, oferowanego przez Sprzedawcę. W przypadku, gdy Konsument wybrał inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedawcę zwykły sposób dostarczenia Zamówienia, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów poniesionych przez Konsumenta.

6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym również koszty dostawy Produktu.

7. Płatności zostaną zwrócone przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu,  nie wiążący się dla niego z dodatkowymi kosztami. Sprzedawca może uzależnić zwrot kosztu zamówienia od otrzymania Produktu z powrotem.

8. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Zwrot powinien nastąpić w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

9. Produkt należy zwrócić na adres: ul. Technologiczna 16, 33-100 Tarnów.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność jeżeli nastąpi zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

11. Konsument zwraca Produkt na własny koszt.

12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3)  w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (8) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

13. W zakresie, o którym mowa w tym przepisie na równi z Konsumentem Sprzedawca traktuje Przedsiębiorcę na prawach konsumenta.

 

§9  POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

1. Postanowienia zawarte w niniejszym punkcie regulaminu dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

2. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. W tym przypadku odstąpienie od Umowy może nastąpić bez podawania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy. Prawo to wykonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie.

3. W odniesieniu do Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca może ograniczyć dostępne sposoby płatności oraz wymagać dokonania przedpłaty w całości lub części bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia umowy.

4. W momencie wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi na Klienta nie będącego konsumentem przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go Klientowi, Sprzedawca nie ponosi również odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. W przypadku stwierdzenia, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

8. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.

9.  Jakakolwiek odpowiedzialność Sprzedawcy/Usługodawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem jest ograniczona do wysokości kwoty Zamówienia wynikającej z zawartej umowy, nie więcej jednak niż do kwoty tysiąca złotych.

10. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem podlegają rozpatrzeniu przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

 

§10  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

5. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo po-informowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.